Industriinkubator

Den primære funksjonen til Kystinkubatoren er å identifisere forretningsidéer, finne ressurspersoner som kan – og er villig til - å trekke i gang nye bedrifter, og å følge opp bedriftsutviklingene som aktiv eier/bidragsyter. En industriinkubator er altså et industritilknyttet innovasjonsverktøy. Ordet innovasjon betyr nyhet, fornyelse eller nyskapning. Tolket over i økonomisk sammenheng hvor man snakker om produkter, produksjon, organisasjon og marked, vil begrepet kunne bety:

  • Et nytt produkt eller en ny tjeneste
  • En ny kombinasjon av produkter og tjenester
  • En ny eller fornyet produksjonsmåte og/eller distribusjonsmåte
  • En ny måte å organisere produksjon eller tjenesteyting på
  • Et nytt marked for et gitt produkt

Innovasjon i industriinkubatoren skjer i relasjon til morbedriften, men industriinkubatoren skal også være koblet til det etablerte innovasjonssystem i Norge, hvor det totalt sett er et godt etablert apparat for å støtte opp under innovasjon.

Koblingen med morbedriftene er absolutt. Relasjonen mellom industriinkubatoren og eierne, altså morbedriftene, er opplagt sterk, men tilfanget av idéer vil kunne komme fra flere hold, ikke bare fra morbedriften selv. Innovasjon ut fra Kystinkubatoren vil kunne være drevet frem av flere ulike ”drivere”.